Prijava u korisničku zonu

Moj račun
Odabir države:

Uvjeti korištenja - Ugovor o pružanju Hosting usluga

Ugovor korištenja Hosting usluga, zakupa domena te ostalih usluga koje pruža Info Jurman d.o.o. OIB: HR92494910097, Rudeška cesta 236, 10 000 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu: "Davatelj usluga") te Vas kao korisnika navedene usluge (u daljnjem tekstu: "Korisnik").

Prihvaćanjem navedenih uvjeta korištenja prilikom ispunjenja narudžbe i uplatom usluge po Ponudi smatra se da ste Ugovor u cijelosti pročitali, shvatili te ove Uvjete u potpunosti prihvaćate.

1. Predmet

 • 1.1 Sve usluge javno su dostupne na internet stranici Davatelja usluga, svaka usluga je detaljno opisana putem javno dostupne stranice www.optimahosting.hr. Odabrana usluga iz naše ponude od strane korisnika smatra se sastavnim dijelom ovog Ugovora.
 • 1.2 Davatelj usluge će svaku uslugu arhivirati u digitalnom formatu te će aktivna usluga biti dostupna na pregled korisniku unutar korisničke zone. Davatelj usluge se obvezuje korisniku aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 12 sata nakon vidljive uplate.
 • 1.3 Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, bez potrebe za aneksom. Sve odredbe iz ugovora vrijedit će i za dodatno pružene usluge.
 • 1.4 Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je kupac prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke Info Jurman d.o.o. a na kojoj su jasno izražene cijene usluge, na koji period se iste odnose, koja je jedinična cijena te koji je iznos poreza. Info Jurman d.o.o. ne naplaćuje aktivaciju/isporuku svojih usluga ako drukčije nije navedeno na ponudi.
 • 1.5 Na sve usluge Davatelja usluge primjenjuje se SLA - Ugovor o razini usluge te je sastavni dio ovog Ugovora. SLA - Ugovor o razini usluge je javno dostupan putem stranica www.optimahosting.hr/sla

2. Plaćanje

 • 2.1 Cjenik svih usluga koje Davatelj usluga pruža javno je dostupan na www.optimahosting.hr adresi, i smatra se sastavnim dijelom ugovora.
 • 2.2 Sve usluge Davatelja usluge se plaćaju unaprijed - (PRE-PAID). Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, Davatelj usluge će odmah poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća.
 • 2.3 U slučaju da ponuda nije namiren do dospijeća, Davatelj usluga ima pravo otkazati narudžbu odmah i bez ikakve daljnje obavijesti.
 • 2.4 Davatelj usluge se obavezuje poslati ponudu za produženje usluge minimalno 7 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko ponuda nije podmirena do datuma dospijeća Davatelj usluge će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću Otkazivanja ugovora i usluge.
 • 2.5 Otkazivanje ugovora znači da Davatelj usluga nije dužan čuvati podatke korisnika te se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka ili istek domene.

3. Opće odredbe

 • 3.1 Svako sklapanje ugovora Davatelj usluge čuva u digitalnom obliku a korisnik prihvaća Ugovor potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu od Članka 36. do Članka 55.
 • 3.2 U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, Davatelj usluga od Korisnika prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), osobni identifikacijski broj, ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti Davatelju usluge ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.
 • 3.3 Davatelj usluga ima pravo odbiti sklapanje Ugovora u sljedećim slučajevima:

  a) ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netočni ili neistiniti,
  b) ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,
  c) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim Ugovorom.

 • 3.4 Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.
 • 3.5 Korisnik je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni e-mail adrese ili osobnih kontakt podataka, u protivnom smatrat će se da su podaci ispravni i da je dostava svih obavijesti od strane Davatelja usluga valjano isporučena na temelju postojećih podataka u evidenciji Davatelja. Isključivo je Korisnik odgovoran za točnost upisane e-mail adrese kod Davatelja i sve aktivnosti i zahtjevi prema Davatelju putem takve e-mail adrese smatraju se pravovaljanim.
 • 3.6 Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.
 • 3.7 Davatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.
 • 3.8 Davatelj usluga ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka (SSL).
 • 3.9 S obzirom da poduzete mjere zaštite, Davatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.
 • 3.10 Definicija "neograničeno", “neograničenih resursa” i “neograničenog prometa (bandwitha), u nekim paketima Davatelj usluge ne ograničava količinu koje pojedini Korisnik može iskoristiti. U dobroj vjeri i u skladu sa Ugovorom Davatelj usluge komercijalno nudi razumno velike ili nemjerene količine prometa po serveru (bandwitha), broja email adresa, broj poddomena, parkirnih domena ili FTP korisničkih računa.
 • 3.11 Korisnik izjavljuje da će prijave vezane uz umanjenje iznosa računa prijavljivati isključivo pismenim putem kroz korisničku zonu Korisnika ili na adresu Davatelja, ukoliko je prijava izvršena neki drugim načinom smatrat će se nevažećom.
 • 3.12 Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Korisnika ako je tražena internet domena raspoloživa. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “hr” domene, korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), te da ga u cijelosti prihvaća.
 • 3.13 Kod podnošenja zahtjeva za registraciju, transfer ili produženje bilo koje domene Korisnik izjavljuje da je suglasan sa sljedećim pravilima:

  a) Korisnik ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njen sadržaj te je odgovoran za isti,
  b) da je dužan domenu koristiti samo u svrhu za koju je domena registrirana i na način uobičajen unutar svjetske internetske zajednice,
  c) da je odgovoran za svaku zlouporabu domene,
  d) ukoliko je registracijom imena domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova da će domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade Korisniku,
  e) naziv domene Korisniku ne smije omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, biti jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo,
  f) da je dužan redovito obavještavati Davatelja usluga o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svog pravnog statusa, adrese ili ostalih podataka,
  g) Korisnik ne smije ni uz naknadu ni bez naknade dati domenu na korištenje drugim osobama,
  h) registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema cjeniku Davatelja usluga,
  i) sve obavijesti vezane uz registraciju, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene Davatelj usluga slat će 30 dana prije isteka na email adresu Korisnika koju je upisao prilikom procesa narudžbe domene,
  j) domena se neće registrirati ili produljiti dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju ili produljenje te uplata bude vidljiva na izvodu banke Davatelja,
  k) Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati i ugasiti domenu,
  l) ako Korisnik domene prestane koristiti domenu prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada ne vraća se niti se može domena zamijeniti na drugu ili druge usluge,
  m) kod narudžbe transfera domene Davatelj usluge ne može jamčiti provedbu transfera ukoliko iz nekog razloga bivši registar odbije transfer ili bivši korisnik ne potvrdi autorizaciju za transfer. Transfer domene Davatelj usluge može odbiti i ne može jamčiti provedbu transfera ukoliko do isteka domene preostalo manje od 15 dana,
  n) ukoliko Korisnik prije isteka razdoblja iz bilo kojeg razloga otkažete domenu ili hosting uslugu a u kojoj je kod narudžbe od Davatelja domenu dobio besplatno i bez naknadne, Korisnik se obvezuje platiti naknadu prema cjeniku na dan otkaza za registraciju ili transfer besplatno dobivene domene za njeno puno razdoblje. Ako na zahtjev Korisnika besplatno dobivena domena više nije glavna na hosting paketu Davatelj usluga ima pravo potraživati naknadu prema cjeniku na dan zaprimljenog zahtjeva za registraciju ili transfer besplatno dobivene domene za njeno puno razdoblje,
  o) e-mail adresom Korisnika domene koja je navedena kod registracije, transfera ili obnove domene upravlja se podacima na domeni te osim izmjena podataka moguće je zatražiti brisanje domene i promjenu korisnika domene. Isključivo je Korisnik domene odgovoran za točnost navedene e-mail adrese na domeni i sve aktivnosti napravljene putem te e-mail adrese smatraju se valjanim.

 • 3.14 Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju SSL certifikata, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti SSL certifikat na ime Korisnika.
 • 3.15 Davatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, Ugovor o pružanju usluga ili Ugovor o razini usluge, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati ugovor, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan namjere, bez potrebe za aneksom.
 • 3.16 Ako bilo koja ugovorna strana prekrši bilo koju odredbu Ugovora, i nakon primljene obavijesti o kršenju od druge ugovorne strane odbije prihvatiti ugovorenu odredbu u roku od 3 dana, Ugovor smije biti otkazan odmah i bez ikakve daljnje obavijesti.
 • 3.17 Davatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:

  a) kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,
  b) radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,
  c) hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,
  d) greške Korisnika, ili kršenja Ugovora od strane Korisnika,
  e) problema kod dobavljača usluga Davatelju usluga,
  f) problema izvan nadležnosti Davatelja usluga,
  g) odbijanje transfera od strane bivšeg registra,
  h) uplate Korisnika po ponudi izvan datuma dospijeća plaćanja,
  i) utjecaja više sile.

 • 3.18 Sveukupna odgovornost Davatelja usluga za bilo kakvu štetu Korisniku, koja je nastala krivicom Davatelja usluga, neće prelaziti iznos namira koje je Davatelj usluga primio od Korisnika u zadnjih 6 mjeseci.

4. Posebne odredbe za Davatelja usluga

 • 4.1 Održavanje hardverskih i softverskih komponenti radit će se između 22:00 i 07:00 sati po hrvatskom vremenu, osim u izvanrednim situacijama kada za to postoji opravdani razlog.
 • 4.2 U slučaju planiranog prekida rada neke hardverske ili softverske komponente dužeg od 15 minuta, Davatelj usluga će obavijestiti Korisnika najmanje 2 dana unaprijed.
 • 4.3 Davatelj usluga se obvezuje da će FTP, HTTP, POP3, MySQL servisi (u daljnjem tekstu: Servisi) biti raspoloživi najmanje 99,50% vremena kroz jedan kalendarski mjesec.
 • 4.4 Davatelj usluga je ugovorio uslugu nadgledanja raspoloživosti Servisa kod treće i neutralne strane i jedino njihovi rezultati bit će mjerodavni kod utvrđivanja raspoloživosti.
 • 4.5 U slučaju da je krivicom Davatelja usluga raspoloživost Servisa za određeni kalendarski mjesec manja od 99,50%, Korisnik ima pravo tražiti kompenzaciju u obliku kredita-predujma. Glavni uvjet za ostvarivanje ovog prava je kontaktiranje Info Jurman – Optima Hosting korisničke podrške u roku od 5 radnih dana, od vremena kada je nedostupnost zabilježena.
 • 4.6 Prekid u raspoloživosti Servisa do kojeg je došlo zbog slijedećih razloga neće se uračunati kod izračuna raspoloživosti:

  a) hakerski napad na mrežnu, softversku i poslužiteljsku komponentu,
  b) greška Korisnika, ili kršenje Ugovora od strane Korisnika,
  c) problem kod dobavljača usluga Davatelju usluga,
  d) radovi na održavanju mrežnih, softverskih i poslužiteljskih komponenti,
  e) DDoS napadi na poslužitelj i mrežu,
  f) problem izvan nadležnosti Davatelja usluga,
  g) utjecaj više sile.

 • 4.7 Davatelj usluga radi minimalno dnevni i tjedni backup vaših podataka. Ukoliko je potreban povratak podataka korisničkog hosting računa iz backupa, u mogućnosti smo isti pružiti.
 • 4.8 Iako Davatelj usluge radi minimalno dnevni i tjedni backup te omogućuje preko NAS backupa dodatnu sigurnost vaših podataka, Davatelj usluga ne može snositi odgovornost za gubitak podataka uslijed povrata backupa ili u slučaju neispravnosti Backup arhive stoga je vrlo važno da korisnik redovito izrađujete svoje vlastite backup sigurnosne kopije.
 • 4.9 Davatelj usluge omogućuje korisniku mogućnost da samostalno radi backup kroz administracijski panel za svaki hosting paketa u bilo koje vrijeme.
 • 4.10 Davatelj usluge može u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti prema Korisniku prebacivati korisnički paket sa jednog servera na drugi server a u svrhu optimizirane raspodjele opterećenja na serverima.
 • 4.11 Davatelj usluge primarnu mrežnu i server opremu ima smještenu ili zakupljenu u data centru u Hrvatskoj, sekundarnu mrežnu i server opremu ima smještenu ili zakupljenu u data centru na više lokacija unutar Europe. Davatelj usluge može u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti prema Korisniku prebacivati korisnički paket sa primarnog data centra u sekundarni data centar.
 • 4.12 Davatelj usluge može odbiti zahtjev Korisnika za povećanjem ili smanjenjem zakupljenog paketa ili aktivne količine resursa na serveru uz pisano obrazloženje Korisniku usluga ili podnositelju Zahtjeva.

5. Posebne odredbe za Korisnika

 • 5.1 Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Davatelja usluga.
 • 5.2 Korisnik se obavezuje da svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na serveru i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj web stranice.
 • 5.3 Korisnik je suglasan da Davatelj usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u slijedeće svrhe. Korisnik je suglasan da usluge neće koristiti da bi:

  a) prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,
  b) distribuirao ili poticao distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, pornografski sadržaj, neželjene email poruke,
  c) širio ili pokušao širiti prijeteće, nasilničke, diskriminirajuće, rasističke, klevetničke, maltretirajuće sadržaje,
  d) se spajao na IRC ili P2P servise, držao PROXY ili Adult skripte, ili širio VIRUS
  e) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivao ranjivost sustava, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računalni ili mrežni sustav,
  f) nanio ili pokušao nanijeti štetu Davatelju usluga ili trećoj strani,
  g) prekršio ili pokušao prekršiti Ugovor iz točke 3.10,
  h) dijelio neograničene količine mail računa, pružanje besplatnog web hostinga i/ili besplatnog email hostinga trećim osobama,
  i) zlonamjerno trošio neograničen podatkovni promet ili onemogućavao ugodan rad ostalim korisnicima servera na način opisan u točki 5.5,
  j) počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.

 • 5.4 Korisnik će biti odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati Davatelju usluga ili trećoj strani uslijed kršenja bilo kojeg dijela Ugovora točke 5.3
 • 5.5 Korisnik Hosting usluga se obvezuje da nijedan njegov korisnički račun neće zauzeti/trošiti više od:

  a) 100% jedne procesorske jezgre na duže vrijeme,
  b) 512 MB memorije na duže vrijeme,
  c) 5 MB mrežnih I/O resursa na duže vrijeme,
  d) 2 MB disk I/O resursa na duže vrijeme,
  e) 200.000 inode file objekata (računajući sve mape i datoteke),
  f) 30 istovremenih konekcija prema FTP servisu po jednoj IP adresi,
  g) 100 istovremenih konekcija prema HTTP servisu,
  h) 25 istovremenih konekcija prema MySQL servisu, ili više od 15% diskovne kvote po MySQL bazi podataka,
  i) 30 istovremenih konekcija prema POP3, IMAP ili SMTP servisu po jednoj IP adresi,
  j) 5 procesa "Entry Process" with LSAPI na duže vrijeme

 • 5.6 Davatelj usluga omogućuje korisnicima neograničen (FLAT) promet prema internetu kod nekih računa. Neograničen promet nije namijenjen za zlonamjerno trošenje prometa (npr. neograničen upload datoteka na server te distribuciju na internetu i sl.)
 • 5.7 Korisnik prihvaća da će koristiti web hosting pakete samo za vlastito namijenjene aplikacije te objavljivanje internet stranice.
 • 5.8 Korisnik usluga web reseller hosting paketa obavezuje da će svoj zakupljeni paket koristiti prema Fair usage opciji odnosno da svojim radom neće ugrožavati rad drugih stranica smještenih na serveru.
 • 5.9 Ukoliko Korisnik ugrozi rad ostalih stranica, korisnik će biti privremeno suspendiran do otklanjanja nastaloga problema uz obavijest Davatelja o suspenziji.
 • 5.10 Ukoliko Korisnik šalje velike količine neželjenih e-mail poruka, SPAM Spaming, Unsolicited Commerce Email, phishing mail, biti će privremeno suspendiran uz obavijest Davatelja.
  Korisnik mora dobiti prethodno odobrenje ovlaštene osobe Davatelja usluge za svaku masovnu ili komercijalnu elektronsku poštu. Takvo odobrenje će se dati Korisniku usluge ukoliko dokaže da ispunjava najmanje sljedeće zahtjeve, i to:
 • a) primatelji kojima Korisnik planira slati elektronsku poštu prethodno su dali svoju privolu za primanje elektronske pošte,
  b) Korisnikovi postupci za dobivanje pristanka uključuju razumne načine koji bi osigurali da je osoba koja daje pristanak ujedno i vlasnik elektronske pošte za koju je pristanak dan,
  c) Korisnik za čitavo vrijeme važenja Ugovora o pružanju usluga mora držati dokaz o pristanku primatelja na primanje elektronske pošte u obliku koji se može trenutno predočiti na zahtjev Davatelja usluga,
  d) Korisnik mora imati uspostavljene postupke koji omogućavaju primatelju elektronske poruke da povuče svoj pristanak na primanje takve pošte.
  e) Korisnik mora imati Politiku o privatnosti postavljenu na svaku domenu vezano uz elektronsku poštu koja mora biti lako dostupna i uočljiva trećim osobama.

 • 5.11 Davatelj će u slučaju kontinuiranih i utemeljenih ABUSE prijava privremeno suspendirati Korisniku uslugu. Davatelj se ne obvezuje proslijediti Korisniku prijavu od kojeg se očekuje trenutna reakcija i otklanjanje incidenta.

6. Privatnost korisnika

 • 6.1 Raspolaganje informacijama o korisniku detaljno je opisano u Izjavi o privatnosti korisnika koju donosi Davatelj usluga na svojim web stranicama.
 • 6.2 Davatelj može bez daljnje suglasnosti ili obavijesti Korisniku otkriti bilo koju informaciju o Korisniku organima koji su za to ovlašteni, na način kako to pozitivna zakonska regulativa propisuje.

7. Trajanje

 • 7.1 Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme i stupa na snagu s datumom uplate usluga a prestaje sa otkazivanjem usluge ili istekom usluge.
 • 7.2 Bilo koja ugovorna strana može otkazati ugovor slanjem pisane obavijesti (email ili pismo) drugoj ugovornoj strani, uz uvjet da to učini najmanje 7 dana unaprijed.
 • 7.3 U slučaju da je od stupanja Ugovora na snagu prošlo manje od 30 dana, ugovorne strane mogu raskinuti ugovor bez otkaznog roka. Uz uvjet da nije prekršio Ugovor, Korisnik u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenih sredstava, umanjen za eventualni trošak registracije internet domene, SSL certifikata, ili prekoračenja po potrošnji resursa iz pretplate.

8. Nadležnost

 • 8.1 Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.
 • 8.2 Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Zagrebu.
 • 8.3 Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača RH (NN 79/07., 125/07., 75/09., 79/09., 89/09., 133/09., 78/12. i 56/13.) Korisnici koji su potrošači mogu prigovor na kvalitetu usluga Davatelja dostaviti u pisanom obliku na adresu Davatelja
  Info Jurman d.o.o.,
  Rudeška cesta 236,
  HR-10000 Zagreb
  Odgovor na primljeni prigovor Davatelj će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, u roku od 15 dana od primitka prigovora.

9. Završne odredbe

 • 9.1 Ugovor čini cjelokupni sporazum između ugovornih strana. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u ugovoru neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ugovora.
 • 9.2 Ugovor zamjenjuje sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana.
 • 9.3 Korisnik potvrđuje da ga je Davatelj usluga prije prihvaćanja Ugovora opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.
 • 9.4 Ugovorne strane potvrđuju da su prije prihvaćanja ugovora imale mogućnost savjetovanja s pravnim savjetnikom, i da je svaka odredba ugovora čitljiva i jasna.
 • 9.5 Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.